Resevillkor

Avtalsvillkor

Nedanstående resevillkor reglerar avtalet mellan resenären och Go Slow Travel AB (GST AB) för resor beställda efter 2016-01-01. I avtalet ingår också information på www.goslowtravel.se. Bekräftelse på avtalet är den bokningsbekräftelse som sänds ut till huvudresenären.

RESEVILLKOR FÖR PAKETRESOR MED GST AB

1. INFORMATION

GST AB förbehåller sig rätten att innan avtal träffas med resenären vidta ändringar av uppgifter på hemsida. Vi reserverar oss för eventuella fel på hemsidan.

Minimiantal för resornas genomförande är 10 personer. Meddelande om resan ställs in skickas skriftligen (post eller e-post) senast 30 dagar före avresan. Vid resor på högst 5 dagar underrättas resenären senast 14 dagar före avresan.

Resenären har möjlighet att via GST AB köpa Goudas reseförsäkring och/eller avbeställningsskydd.

2. RESENÄRENS SKYLDIGHETER

Resenären är ansvarig för innehav av giltigt pass, visum, vaccinationer, fullgod reseförsäkring samt för kostnader som uppkommer på grund av brister i nämnda formaliteter.

OBS. Sedan pandemin startade år 2020 finns varierande krav på vaccination, tester och covidpass i olika länder. Det är resenärens skyldighet att anpassa sig efter detta och fri avbokning gäller inte om man motsätter sig kraven.

Resenären ska kontrollera bokningsbekräftelse och färdhandlingar så snart de erhålls. Eventuella felaktigheter måste påtalas omedelbart. Namn på pass och flygbiljett (e ticket) måste vara identiska.

Löften och önskemål ska vara noterade i bokningsbekräftelsen för att kunna åberopas.

Resenär ansvarar för att vara i god på flygplatser och andra mötespunkter samt meddela om denne tänker avvika från resan. Om resenären uteblir från angivna transporter eller väljer att inte nyttja de tjänster som ingår i resan utgår inte prisavdrag.

Resenären är skyldig att respektera de ordningsregler och tider som gäller för resan och för transporter, hotell etc. och uppträda så att medresenärer eller andra inte störs. Om resenären på ett väsentligt sätt bryter mot detta, kan arrangören häva avtalet.

Resenären ansvarar för att inte packa stöldbegärligt gods som till exempel kameror, smycken, kontanter etc. i bagaget.

3. AVTALET

Huvudresenär är den person som bokar resan och ingår avtal med GST AB. Alla ändringar samt ev. avbeställning ska göras av huvudresenären. Huvudresenären ansvarar för att han kan nås av viktiga meddelanden (t ex en tidtabellsändring) under den adress, telefonnummer alternativt e-mailadress som denne uppgivit till GST AB.

Avtalet är bindande för parterna när GST AB skriftligen har bekräftat resenärens beställning och resenären inom avtalad tid betalt överenskommen anmälningsavgift enligt GST AB’s anvisningar.

4. BETALNING AV PRISET FÖR RESAN

Anmälningsavgift är vanligtvis på 1000-3000 kronor och skall betalas inom tio dagar efter bekräftelse – se exakt belopp och datum på bokningsbekräftelsen.

Resterande belopp skall betalas senast 40 dagar före avresan.

Bokning av resor med mindre än 40 dagar före avresan. Hela beloppet skall ha inkommit till GST AB senast det datum som anges i bokningsbekräftelsen. 4.4 Betalning ska betalas in på bankgiro 5495-7782. Kreditkort accepteras ej.

5. RESENÄRENS RÄTT TILL AVBESTÄLLNING AV RESAN

Vid avbeställning efter att avtalet blivit bindande utgår ingen återbetalning.

Avbeställning ska alltid ske skriftligt till info@goslowtravel.com omedelbart då hinder för resa uppkommer.

Om resenär tecknat avbeställningsförsäkring och/eller reseförsäkring ska alla formaliteter för återbetalning ske direkt med försäkringsbolaget.

6. RESENÄRENS RÄTT ATT ÖVERLÅTA AVTALET

Expeditionsavgiften för överlåtelse av resan är 500:-/person utöver de extrakostander som hotell- och flygbolag tar.

7. ARRANGÖRENS ÄNDRINGAR FÖRE AVRESAN OCH INSTÄLLANDE AV RESAN

Om färre personer än angivet minimiantal anmälts till resan ställs resan in.Om en resa som arrangören har rätt att ställa in enligt punkt 1.2 ingår i en serie av resor, har arrangören rätt att häva även andra resor som ingår i samma serie under förutsättning att meddelande om det sker så snart som möjligt och i varje fall inte senare än vad som angivits i punkt 1.2.

Mindre ändringar i programmet kan förekomma och berättigar inte till rätt av avboka resan. Mindre ändring kan t ex vara byte av rutt eller annan förplanerad aktivitet som inte kan genomföras pga händelser utanför arrangörens kontroll

Ändringar ska meddelas resenären så snart som möjligt och senast 7 dagar före avresan.

Tidtabellen är preliminär fram till avresan.

Förändring av det preliminära flygprogrammet eller mindre ändringar enligt punkt 7.2 berättigar inte resenären till prisavdrag, ersättningsresa, skadestånd eller annan kompensation.

När anmälningsavgiften är betald är det pris som angivits på bokningsbekräftelsen garanterat. Det enda garantin inte gäller för är ändringar i transportkostnader, skatter, tullar, avgifter, växelkurser mm enligt §11 i Lag (1992:1672)om paketresor. Denna garanti är ömsesidig.

8. FLYGRESOR

För flygresor inom EU gäller Flygpassagerares rättigheter. Resenär som på eget initiativ tackar ja till ersättning från flygbolaget vid sk nekad ombordsstigning och därmed missar del av resa, har inte rätt att kräva prisavdrag för förlorad tid på resmålet.

Alla flygresor sker med reguljärflyg och regleras av de avtalsvillkor som gäller för respektive flygbolag. Flygbiljetten är inte ombokningsbar, varför vi rekommenderar avbeställningsskydd om något oförutsett skulle inträffa.

9. REKLAMATION

Klagomål ska framföras direkt på plats till reseledare eller, om det inte finns, lokal representant, som ska vidta åtgärder och lämplig lösning. Anspråk på ersättning/rättelse ska göras direkt på plats till reseledaren eller info@goslowtravel.com.

Skriftlig reklamation ska vara GST AB tillhanda senast 1 månad efter hemkomst.

Förbehåll
GST AB reserverar sig för korrekturfel i denna publicering. Prisindikationerna på resmålsfakta är preliminära.

Arrangör och ansvarig enligt lagen om paketresor Go Slow Travel AB
Postadress: Björnklostigen 14, 139 40 Värmdö
Telefon: 08-717 90 70
E-post: info@goslowtravel.com
Organisationsnummer: 556684-2877

Arrangörens kompletterande villkor är skyddade av upphovsrätt. Vinstmarginalbeskattning för resebyråer tillämpas.